هندسه دوم دبیرستان فصل 3 تالس در مثلث

حجم فایل : 539.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا هندسه سال دوم دبیرستان
فصل 3(تالس در مثلث) قضیه تالس و نتایج آن :
قضیه تالس : اگر پاره خطی موازی با یکی از اضلاع مثلث طوری رسم شود که دو ضلع دیگر را قطع کند ، در این صورت نسبت پاره خط های ایجاد شده روی دو ضلع با هم برابر است . اثبات قضیه تالس : عکس قضیه تالس :
اگر در مثلث ABC دو نقطه ی N و M روی اضلاع AB و AC طوری انتخاب شوند که
آن گاه می توان نتیجه گرفت که موازی است . اثبات عکس قضیه تالس : مثال :
در شکل مقابل PQ با BC موازی است ، مقدار X را بدست آورید .
طرفین وسطین مثال :
در مثلث ABC ، . با استفاده از قضیه تالس ثابت کنید :
ق . تالس در AFB ق . تالس در ABC مثال :
در شکل مقابل مقدار X و Y را بیابید .
نتیجه :
در هر مثلثی اگر وسط های دو ضلع مثلث را به هم وصل کنیم ، پاره خط ایجاد شده با ضلع سوم موازی است و طول آن نصف طول ضلع سوم است .

عکس قضیه تالس در ذوزنقه ها هم برقرار است . قضیه تالس در خطوط موازی :
اگرچه چند خط موازی ، دو خط مورب را قطع کنند ، پاره خط های متناظر ایجاد شده روی دو خط مورب متناسب اند . نتیجه :
در یک ذوزنقه ، پاره خطی که وسط های دو ساق را به هم وصل می کند ، با قاعده ها موازی بوده و طول آن برابر با میانگین طول قاعده هاست . پایان...